پرتوی Pargol Partovi

پرگل پرتوی

وکیل امور ویزا و مهاجرت

Pargol Partovi

immigration attorney at ADL LLC

703-261-9146

adlimmigration@gmail.com

1934 Old Gallows Rd Suite 350 Tysons Corner, VA 22182

Principal Attorney at ADL LLC., an immigration law firm . Expertise in all aspects of immigration law. Specialties include asylum, employment-based immigrant and non-immigrant visa petitions.

Check Also

پیشه ور Shervin Pishevar

افشین پیشه ور وکیل و سرمایه گذار در شرکت هایپرلوپ Afshin (Shervin) Pishevar Attorney & …

برهانی SHERI HOIDRA

شری برهانی وکیل در امور مهاجرت٬ خانواده٬ جنائی٬ و حوادث SHERI B. HOIDRA, ESQ. Attorney …